Logga in

Stadgar

STADGAR FÖR SVARTÖSTADENS SMÅBÅTSHAMNFÖRENING
Antagna vid föreningsmöte 1991-06-16


§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Denna förening har till ändamål, att utan vinstsyfte bedriva verksamhet med uthyrning och förvaltning av Svartöstadens småbåtshamn och att tillvarataga och främja gemensamma intressen, hänförliga till verksamheten.

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Luleå

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen är den som undertecknat båtplatsavtal och erlagt fastställd avgift.

Medlem äger rätt till utträde ur föreningen genom att säga upp sitt avtal eller med styrelsens medgivande överlåta sin nyttjanderätt.

Över föreningens medlemmar skall genom styrelsens försorg upprättas förteckning.

§ 4 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till och med 31 december.

§ 5 FÖRENINGSMÖTE

Föreningens beslutande organ är föreningsmötet. Ordinarie föreningsmöte skall hållas senast den 30 april året efter verksamhetsåret. Extra föreningsmöte skall hållas om minst en tredjedel av medlemmarna gör framställning därom till styrelsen. Kallelse till föreningsmöte skall tillkännages två veckor innan mötet.

§ 6 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

• Val av mötesordförande, -sekreterare samt två justeringsmän.
• Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
• Fastställande av dagordning,
• Styrelsens verksamhetsberättelse.
• Revisorernas berättelse.
• Fastställande av resultat- och balansräkning.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ordförande för de kommande verksamhetsåren.
• Val av halva antalet styrelseledamöter jämte suppleanter för två år.
• Val av revisorer jämte revisorssuppleanter för två år.
• Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.
• Styrelsens förslag.
• Motioner.
• Övriga frågor.
• Mötets avslutande.

§ 7 STYRELSE M M

Föreningen företräds av styrelsen. Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte fyra suppleanter. Ordförande väljes för en tid av två år. Övriga väljes för en tid av två år varvid halva antalet ledamöter utses med ett års förskjutning.

Styrelsen sammanträder när ordförande så begär eller då minst en tredjedel av ledamöterna så önskar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen därtill utser.

Till styrelseledamot får endast utses den som fullgjort sina förpliktelser enligt gällande stadgar, avtal och ordningsföreskrifter.

Styrelsen har att inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör samt kan dessutom inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppdrag.

§ 8 STYRELSENS UPPGIFTER

Det åligger styrelsen att med ansvar inför föreningsmötet;

• Verkställa föreningsmötets beslut.
• Under året leda föreningens verksamhet med den i stadgarna angivna målsättningen.
• Förvalta föreningens tillgångar.
• Företräda föreningen i kontakter med myndigheter, institutioner, andra föreningar, massmedia m m.
• Fatta beslut i frågor som är klart förenliga med styrelsens uppgifter. Tvistiga frågor och frågor av större ekonomisk eller principiell betydelse bör om omständigheterna det medger hänskjutas till föreningsmöte.
• Förbereda ärende som skall behandlas vid föreningsmötet.
• Förteckna och administrera den eventuella platskön.


§ 9 REVISION

Föreningens räkenskaper och styrelsens verksamhet skall granskas av de två revisorerna som jämte två suppleanter utses för en tid av två år och i enlighet med § 6. Granskningen skall vara verkställd och till föreningsmötet ställd berättelse däröver ingiven till styrelsen senast den 15 april året efter verksamhetsåret.

§ 10 ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS

Medlem äger inte rätt att försälja båtplats utan att först ha hembjudit den till föreningens styrelse för inlösen.

Styrelsen har att inom en månad från mottaget bud meddela den som gjort hembudet huruvida detsamma skall nyttjas av föreningen eller ej.

Lösenbeloppet för hembjuden plats skall vare sig den förvärvas av föreningen eller av annan beräknas enligt följande; Medlems förvärvspris ökad med den skillnad i konsumentprisindex som föreligger mellan tidpunkten för förvärv och försäljning.

§ 11 RÖSTRÄTT

Varje medlem som erlagt av föreningsmötet fastställda avgifter äger en röst. Medlems rösträtt kan genom skriftlig fullmakt överlåtas på annan medlem såsom ombud. Ingen må såsom ombud företräda mer än en medlem.

Såsom föreningens beslut gäller den mening som får de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 12 SKYLDIGHETER

Det åligger föreningsmedlem att noggrant iaktta dessa stadgar, fattade beslut, ingångna avtal och ordningsföreskrifter för hamnområdet. Medlem är skyldig att deltaga i gemensamma arbetsuppgifter för hamnens skötsel och underhåll.

Skyldighet föreligger även för platsinnehavare/medlem att ha giltig ansvarsförsäkring för den båt som är förtöjd på respektive plats. (Ändrad vid årsmöte 1999-03-13)

§ 13 VARNING, UTESLUTNING OCH SKADESTÅND

Styrelsen äger tilldela medlem varning under förutsättning att medlem grovt åsidosätter sina skyldigheter enligt föregående paragraf eller på annat sätt skadar föreningen och ej vidtagit rättelse efter erhållen varning, får på förslag av styrelsen och efter beslut av ordinarie föreningsmöte uteslutas ur föreningen.

Medlem som uteslutits äger ej rätt att behålla sin båtplats eller återfå inbetalda avgifter och insatser.

Har föreningsmedlem genom överträdelse av dessa stadgar, ingångna avtal eller gällande ordningsregler uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat föreningen skada, är han skyldig att till föreningen utge ersättning för denna skada.

§ 14 STADGEÄNDRING

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan verkställas sedan två likalydande beslut därom fattats med 2/3 dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varvid det sista skall vara ett ordinarie.

§ 15 UPPLÖSNING

Upplösning av föreningen kan verkställas först sedan beslut därom fattats med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varvid det sista skall vara ett ordinarie. I sådant beslut skall ingå disposition av föreningens tillgångar och skulder.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.